Nagysáp Község Önkormányzata
2524 Nagysáp, Köztársaság tér 1.

Hirdetmény a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozásról

Tisztelt Szülők!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel –a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg. Kérjük, hogy ezeket figyelmesen olvassák el és ennek megfelelően járjanak el!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2020. szeptember 1-jétől) legalább napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett.

Óvodai beiratkozás menete:

1. Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor ezt a szándékát – a kötelező felvételt biztosító óvoda nevének és címének megjelölésével – elektronikus úton, telefonon vagy – különösen indokolt esetben – személyesen jelezze az általa választott óvoda (Nagysápi Napsugár Óvoda) vezetőjének 2020. április 17-ig. Az erre vonatkozó „Szándéknyilatkozat” letölthető Nagysáp Község honlapjáról. (www.nagysap.hu)

2. A kötelező felvételt biztosító óvoda – Nagysápi Napsugár Óvoda – 2020. április 21-ig hivatalból felveszi a körzetébe tartozó azon gyermeket, akivel kapcsolatosan nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül majd sor (a gyermek nevére kiállított személyi azonosító – születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány-, a lakcímet igazoló hatósági igazolvány, TAJ kártya, a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa).

Óvodánk felvételi körzete Nagysáp település.

Amennyiben a szülő a Nagysápi Napsugár Óvodába szándékozik beíratni a gyermekét, akkor nincs szüksége intézkedésre az óvoda felé! Ennek ellenére azt kérjük, hogy legalább telefonon – 30/329-2472 – vagy e-mailben – napsugarovin@gmail.com – vegyék fel a kapcsolatot az óvoda vezetőjével, Hidasi Zoltánnéval az ilyen esetekben is! Köszönjük!

„Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető”

Szabad férőhelyekre felvesszük azon gyermekeket is, akik 2020.09.01- 2021.08.31 között töltik be 3. életévüket, ők leghamarabb azon a napon vehetik igénybe az óvodai ellátást, amikor betöltik 2,5 életévüket. Ebben az esetben vegyék fel a kapcsolatot Hidasi Zoltánnéval a fenti e-mail címen vagy telefonszámon. Ez fontos, mert az Oktatási Hivatalból kapott listán ők nem szerepelnek, mivel még nem óvodakötelesek.

„A kötelező felvételt biztosító óvoda a körzetébe nem tartozó, vagy még nem óvodaköteles gyermekek felvételére vonatkozóan 2020. április 30-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt és az érintett kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjét.”

A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a szülők – legkésőbb a tárgyév május 25-éig benyújtott – kérelemben kérelmezhetik a területileg illetékes járási hivatalnál gyermekük óvodakezdésének halasztását. A járási hivatal a szülői kérelem alapján, a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson történő részvétel alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, ha ezt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A kérelem benyújtásával kapcsolatban forduljanak a lakóhelyük alapján területileg illetékes járási hivatalhoz.

„Óvodaköteles gyermek esetében az EMMI rendelet 20. § (2) bekezdése alapján a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. Bejelentési kötelezettségüket a www.oktatas.hu oldal Köznevelés menüpontjának Külföldre távozás bejelentése pontjából, vagy a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese linken elérhető elektronikus
űrlap kitöltésével és postai úton történő beküldésével tudják teljesíteni.”

Nagysáp, 2020. március 31.
                                                           Balogh Miklós
                                                           polgármester

letölthető dokumetum:

Nagysápi Napsugár Óvoda Szándéknyilatkozat Óvodai felvételre