HIRDETMÉNY

 

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2019/2020-as nevelési évre az

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK

JELENTKEZÉSE

a Nagysápi Napsugár Óvodába a következő időpontban történik:

2019. április 29-től 30-ig reggel 9.00-tól du.15.00-ig

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2019. augusztus 31-ig betöltik 3. életévüket,

és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett (3 éves) gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló

2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

 

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett (3 éves) gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját

követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye,

ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik

2019. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők)

is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodában

integrált óvodai nevelés sajátos nevelési igényű gyermekek számára az alapító okirat szerint önkormányzati fenntartású óvodánkban folyik, a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői véleményben foglaltak alapján

A jelentkezéskor be kell mutatni:

 

- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonatot vagy személyi igazolványt),

- a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát),

 
 

- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (személyi igazolványt és lakcímkártyát).

 
 

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap.

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított

tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (önkormányzati fenntartású óvodánk esetében a jegyzőhöz) címezve az óvoda vezetőjénél.

A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

Az óvoda körzethatárait az óvoda kapuján elhelyezett hirdetményben, valamint

Nagysáp Község honlapján, a www.nagysap.hu oldalon tájékoztatásul közöljük.

Nagysáp, 2019. február 21.

Nagysáp Község Önkormányzata